Edictes

Exercici: 2019 Bop: 177-0 Edicte: 7131 AJUNTAMENT DE GUALTA Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència d'obres en sòl no urbanitzable
Exercici: 2019 Bop: 152-0 Edicte: 6362 AJUNTAMENT DE GUALTA Edicte d'exposició pública d'una memòria valorada
Exercici: 2019 Bop: 152-0 Edicte: 6361 AJUNTAMENT DE GUALTA Edicte referent al règim d'indemnitzacions i retribucions dels càrrecs electes
Exercici: 2019 Bop: 152-0 Edicte: 6359 AJUNTAMENT DE GUALTA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 2/2019
Exercici: 2019 Bop: 152-0 Edicte: 6358 AJUNTAMENT DE GUALTA Edicte de nomenament de la primera tinent d'alcalde i delegació de compe­ tències a favor dels regidors
Exercici: 2019 Bop: 134-0 Edicte: 5421 AJUNTAMENT DE GUALTA Anunci d'informació pública d'un projecte i de la relació detallada de béns i drets que s'expropien i s'ocupen per a l'execució del projecte
Exercici: 2019 Bop: 120-0 Edicte: 4979 AJUNTAMENT DE GUALTA Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 107-0 Edicte: 4477 AJUNTAMENT DE GUALTA Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 69-0 Edicte: 2650 AJUNTAMENT DE GUALTA Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 31-0 Edicte: 1060 AJUNTAMENT DE GUALTA Edicte d'exposició pública del pressupost general, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019